Посредуваме кај сите осигурителни друштва

Посредничкиот / брокерски статус ни овозможува соработка со сите осигурителни друштва од кои собираме понуди, со што за клиентите ги понудуваме најквалитетните и најдобрите програми по најповолни цени.

Полисите за осигурување се разликуваат по обемот на покритие и премијата. Со споредбата на нивните карактеристики ги пронаоѓаме најповолните решенија.

Сопственички не сме поврзани со осигурителните друштва

Во вршењето на својата дејност, пред се, должни сме да ги заштитиме интересите на своите клиенти.

Нашите стручни тимови ги следат движењата на пазарот и измените во програмите и тарифите, со цел пописот на партнери да ги содржи сите осигурувачи со конкретните и најдобрите производи.

Зошто да се избере посредување?


Законски сме одговорни пред клиентот

Независни сме од понудувачите на финансиските програми

Одгововараме за квалитетот на својата работа.

Посредникот е должен да ги штити интересите осигуреникот.