Регистар на осигурителни брокери во ВФП АД Скопје

 

 

ВФП А.Д. Скопје осигурително брокерско друштво
Седиште - централа
Загребска 28 Б, локал 19 (на мезанин),
1000 Скопје, Р.МАКЕДОНИЈА.
Телефон:    +389(2) 3298 355
E-mail: kontakt@wvp.mk

Подружница-Канцеларија 1 Скопје,
ул. Ристо Равановски бр. 15/2, Скопје 1000 - Карпош

Подружница-Канцеларија 2 Скопје,
ул. Булевар Илинден бр. 89 - 4, Скопје 1000 – Карпош

Подружница-Канцеларија 3 Охрид,
ул. Булевар Туристичка бр. Мини Базар/лок. бр. 5, Охрид 6000

Подружница-Канцеларија 4 Скопје,
ул. Адолф Циборовски бр. 7/3, Скопје 1000 - Центар

Подружница-Канцеларија 5 Берово,
ул. Маршал Тито бр. 5, Берово 2330

Подружница-Канцеларија 6 Радовиш,
ул. Самоилова бр. 36 В, Радовиш 2420

Подружница-Канцеларија 7 Скопје,
ул.Загребска бр. 28А/1 деловен простор 7 Скопје - Центар

Подружница-Канцеларија 8 Скопје,
ул. Манапо бр. 2/3-1, Скопје 1000 - Карпош

Подружница-Канцеларија 9 Куманово,
ул. Браќа Рибар бр. 1, Куманово 1300

Подружница-Канцеларија 10 Кочани,
ул. Маршал Тито бр. 1-2, Кочани 2300

Подружница-Канцеларија 11 Кавадарци,
ул. Булевар Македонија бр. 40, Кавадарци 1430

Подружница-Канцеларија 12 Прилеп,
Караорман бр. 10 локал бр.10 Прилеп

Подружница-Канцеларија 14 Гевгелија,
ул. Радован Ковачевиќ бр. 25, Гевгелија 1480

Подружница-Канцеларија 16 Велес,
Ул. Шефки Сали бр.1 Велес

Подружница-Канцеларија 17 Штип,
Ул.Ванчо Прќе бр. 63/1-1 Штип

Подружница-Канцеларија 18 Скопје,
Ул. Лондонска бр.001/1-19 Скопје - КарпошУнапредување на квалитетот на живот на нашите клиенти

Во областа на личните финансии и осигурувања често е присутна агресивна продажба и условено купување на програмите.

 

Наша цел е да овозможиме самостојно донесување на една од најважните животни одлуки на темел од независни и проверени информации.

 
Посредникот е поради повеќе причини најдобар избор за информирање и советување во полето на финансиските услуги.

Одгововараме за квалитетот на својата работа. Посредникот во осигурувањето е должен да ја извршува својата дејност така што ќе ги штити интересите на договорувачот на осигурањето, односно осигуреникот.