Ви гарантираме најдобри осигурани суми и услови за осигурување на пазарот со едноставна споредба и изработка на понуди. Во неколку минути пополнете го online прашалникот и дознајте што може да ви понудат осигурителите.

Online прашалник

Испратете ни ги најважните податоци потребни за понуда.

Aнализа

Ќе ги споредиме понудите на најдобрите осигурители

Оптимална понуда

Изработка на оптимална понуда и аргументација на изборот


ПРАШАЛНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТООДГОВОРНОСТ
Вид на возилото:
Бр. Таблица:
Моќност во kw:
Број на места за седење:
Додатно осигурување на стакла:
Додатно осигурување од незгода:
Попуст за инвалиди:
Име и презиме:  
Телефон:  
Е-mail:  
ПОДАТОЦИ ОД АКТУЕЛНАТА ПОЛИСА
Код на осигурувањето(полисата):
Вкупна премија: ден.
Датум на истекување на полисата: (дд.мм.гггг)