patek philippe replica
roger dubuis replica
sinn replica
rolex replica
Replica Rolex Cellini

ВФП АД Скопје, Македонија е дел од меѓународната групација за финансиско советување WVP Group со седиште во Грац, Австрија. WVP Group е основана 1985 година со идеја за стручно советување на клиентите за финансиски вложувања. Денеска е присутна во 17 земји на Средна и Источна Европа.

Податоци за WVP Group:
 
      Адреса: WVP Versicherungs-Vermittlungs-GesmbH
Hans-Resel-G. 19
A - 8020 Graz
Telefon: +43/316/716609
Telefax: +43/316/71660919
Email: wvpgraz@wvp.at

Податоци за ВФП Македонија:
 
   Адреса: ВФП АД Осигурително брокерско друштво
Загребска 28Б, локал 19(на мезанин)
1000 Скопје, Р.Македонија
Телефон +389(2)3298 355
Еmail : kontakt@wvp.mk
 РБС 11-23524/2 од 19.09.2006
Решение на Мин. за финасии на Р.Македонија
 ЕМБС 6008135
 ЕДБ 4030005556113
   Банка: 530-0101006047-44 Охридска банка
   Управен одбор: м-р Руперт Штробл, Сузана Ѓукиќ, Блаже Петрески swiss replica watches
   Основачки капитал: 75.000 EUR