Регистар на осигурителни брокери во ВФП АД Скопје

 

 

Подружница-Канцеларија 1 Скопје
ул.Бранислав Нушиќ бр.2, 1000 Скопје

 

Подружница-Канцеларија 2 Скопје
ул.Златко Шнајдер бр.9, 1000 Скопје

 

Подружница-Канцеларија 3 Куманово
ул.ТРСТ бб., 1300 Куманово

 
Унапредување на квалитетот на живот на нашите клиенти

Во областа на личните финансии и осигурувања често е присутна агресивна продажба и условено купување на програмите.

 

Наша цел е да овозможиме самостојно донесување на една од најважните животни одлуки на темел од независни и проверени информации.

 
Посредникот е поради повеќе причини најдобар избор за информирање и советување во полето на финансиските услуги.

Одгововараме за квалитетот на својата работа. Посредникот во осигурувањето е должен да ја извршува својата дејност така што ќе ги штити интересите на договорувачот на осигурањето, односно осигуреникот.